طرح روز جک گفتن - سال 1395
طرح روز عاشقان کتاب - سال 1395
طرح روز حمایت از محیط زیست سال 1395
خدمات 24 ساعته محیطی طرح باران
طرح بخش آگهی مطبوعات شهرستانها در طرح باران

کانون تبلیغات خلاق طرح باران